Hadith Book of Middle Age : The Study of Al-Targīb Wa Al-Tarhīb Book by Al-Munżirī

Muhammad Anshori

Abstract


This paper attempts to describe and analyze one of the anthologies or secondary hadith books of medieval, namely al-Targīb wa al-Tarhīb by al-Munżirī (581-656 H). This book has quite a lot of hadith, so it is natural that the quality is varied, sahih, hasan, and daif (with various forms). Al-Targīb wa al-Tarhīb can be categorized as a book of adab or morality of a Muslim that can be a provision of life in the world and the hereafter. The Hadiths  contained in the book contain quite complex themes or topics, ranging from life in the world and the hereafter. But what is certain is that the book al-Targīb wa al-Tarhīb was written not at the initiative of al-Munżirī himself, but was a request from one of his students. After praying or asking God for guidance, some time later he was willing to write the book. Al-Munżirī did not just include the quoted hadiths, but also gives an assessment and explains the words that are considered difficult to be understood. Thus, he has also conducted research on hadith.


Keywords


Book of Hadith; Middle Ages/Medieval; al-Targīb wa al-Tarhīb; al-Munżirī.

Full Text:

PDF

References


Abū Syahbah, Muḥammad, Fī Riḥāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥāḥ al-Sittah, Kairo: Silsilah al-Buḥūṡ al-Islāmīyah, 1415 H/1995 M.

Abū Zahw, Muḥammad, al-Ḥadīṡ wa al-Muḥaddiṡūn au Ināyah al-Ummah al-Islāmīyah bi al-Sunnah al-Nabawīyah, Mesir: al-Maktabah al-Taufīqīyah li al-Ṭab’i wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.th.

Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn, Ḍa’īf al-Targīb wa al-Tarhīb, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1421 H/2000 M.

__________ Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1421 H/2000 M.

Amal, Taufik Adnan Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Penerbit Mizan, cet-V, 1414 H/1994 M.

Ansary, Tamim, Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes, United State: Public Affairs-The Perseus Books Group, 2009, edisi bahasa Indonesia, Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam, trj. Yuliani Liputo, Jakarta: Zaman, cet-II, 2012.

Anshori, Muhammad, “Ketersambungan Sanad Dalam Periwayatan Hadis: Analisis Terhadap Hadis Mu’allal”, dalam Muhammad Alfatih Suryadilaga, ed. Ilmu Sanad Hadis, Yogyakarta: Idea Press, cet-I, 2017.

Ḥākim, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Naisābūrī, Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, ditashih dan dita’liq oleh al-Sayyid Mu’żim Ḥusain, Kairo: Maktabah al-Mutanabbī, t.th.

Ḥāsyim, Aḥmad ‘Umar, Qawā’id Uṣūl al-Ḥadīṡ, Beirut: Dār al-Fikr, t.th

Hasyim, Muh. Fathoni, Pemikiran Hukum Islam Imam Al-Bukhari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2013.

Ibn Jamā’ah, Abū ‘Abdillāh Badruddīn Muḥammad bin Ibrāhīm, al-Manhal al-Rawī fī Mukhtaṣar ‘Ulūm al-Ḥadīṡ al-Nabawī, ditaḥqīq oleh Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1410 H/1990 M.

Ibn al-Ṣalāḥ, Abū ‘Amr ‘Uṡmān bin ‘Abdur Raḥmān bin ‘Uṡmān bin Mūsā al-Kurdī al-Syahrazūrī al-Syarkhānī, Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, dita’liq dan ditakhrij oleh Abū ‘Abdur Raḥmān Ṣalāḥ bin Muḥammad bin ‘Uwaiḍah, edisi terbitan baru, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-II, 2006 M.

Ibn Kaṡīr, Abū al-Fidā’ Ismā’īl al-Qurasyī al-Dimasyqī, Ikhtaṣār ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, ditaḥqīq oleh Māhir Yāsīn al-Faḥl, Riyāḍ: Dār al-Mīmān li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1434 H/2013 M.

Idlibī-al, Ṣalāḥuddīn bin Aḥmad, Manhaj Naqd al-Matn ‘inda ‘Ulamā’ al-Ḥadīṡ al-Nabawī, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, cet-I, 1403 H/1983 M.

Juyūsyī, Muḥammad Ibrāhīm, Dirāsāt Ḥaula al-Sunnah, Dār al-Ittiḥāt al-‘Arabī, cet-I, 1396 H/1976 M

Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj, Uṣūl al-Ḥadīṡ: ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu, Beirut: Dār al-Fikr, cet-II, 1391 H/1971 M.

Khon, Abdul Majid, Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis, Jakarta: Kencana, cet-I, 2011.

Munżirī, Abū Muḥammad Zakīyuddīn Abū Muḥammad ‘Abdul ‘Aẓīm bin ‘Abdul Qawī bin Salāmah bin Sa’ad, al-Targīb wa al-Tarhīb, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, cet-II, 1393 H/1973 M. Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, cet-I, 1414 H/1993 M, Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2007 M), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-II, 1426 H/2005 M.

__________Kifāyah al-Ta’abbud wa Tuḥfah al-Tazahhud, ditaḥqīq oleh Yusrī ‘Abdul Ganī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1407 H/1987 M.

Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1982.

__________ Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI-Press, cet-V, 1985,

__________Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, Bandung: Penerbit Mizan, cet-IV, 1416 H/1996 M.

Qāsimī-al, Muḥammad Jamāluddīn, Qawā’id al-Taḥdīṡ fī Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, t.th.

Saifuddin, Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2010.

Shalabi-Ash, Ali Muhammad, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk: Kontribusinya bagi Peradaban Islam di Abad Pertengahan, trj. Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautasr, cet-I, 2014.

Sakhāwī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdur Raḥmān, Fatḥ al-Mugīṡ bi Syarḥ Alfīyah al-Ḥadīṡ li al-‘Irāqī, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1424 H/2003 M.

Ṣāliḥ, Ṣubḥī, ‘Ulūm al-Ḥadīṡ wa Muṣṭalaḥuhu, Beirut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyīn, cet-V, 1388 H/1969 M.

Salīm, ‘Amr ‘Abdul Mun’im, Taisīr Dirāsah al-Asānīd li al-Mubtadi’īn, Ma’a Amṡilah ‘Amalīyah Tu’īnu al-Ṭālib ‘alā Taḥqīq al-Asānīd, Ṭanṭā: Dār al-Ḍiyā’, cet-I, 2000 M.

Sam’ānī, Abū Sa’ad ‘Abdul Karīm bin Muḥammad bin Manṣūr al-Tamīmī, al-Ansāb, ditaḥqīq dan dita’līq oleh ‘Abdur Raḥmān bin Yaḥyā al-Mu’allimī al-Yamānī, j-III, Kairo: Maktabah Ibn Taimīyah, cet-III, 1400 H/1980 M.

Suyūṭī, Abū Faḍl Jalāluddīn ‘Abdur Raḥmān bin Abū Bakar, Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī, dengan pentaḥqīq Abū Qutaibah Naẓar Muḥammad al-Fāryābī, Riyāḍ: Dār Ṭībah, cet-VII, 1425 H.

Yatim, Badri Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-VII, 1998.
DOI: https://doi.org/10.18326/mlt.v4i1.14-34

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Jl. Nakula Sadewa V No. 9, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722
Lt. 2 Gedung Skretariat Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora